06 255 18 674 sylvia@desucceswinkel.nl

Quaning is anders dan traditionele coaching en loopbaanbegeleiding. De verschillen met deze begeleidingsmethodiek en traditionele coaching zijn de snelheid en de diepgang. In dit artikel licht ik toe wat het verschil is tussen Quaning en traditionele coaching.

Quaning is ontwikkeld vanuit de visie van Helma Lieberwerth op mensen en persoonlijke groei. Zij ontwikkelde het gedachtegoed Zijnsintentie: de grondgedachte is dat elk mens iets unieks komt bijdragen, aan zichzelf en aan anderen. En dat hij in allerlei vormen wegwijzers krijgt naar zijn Zijnsintentie. Het gedachtegoed maakt het eenvoudig om deze wegwijzers te interpreteren en om er betekenis aan te geven. De door haar ontwikkelde begeleidingsmethodiek Quaning levert een oplossing om duurzaam vanuit je Zijnsintentie te leven.

De fundering van Quaning: bouwstenen van je leven

Elk mens draagt iets unieks bij. Je krijgt bij je geboorte het verlangen mee om daar invulling aan te geven en een lichaam dat daarbij past. Je krijgt talenten mee om je Zijnsintentie te manifesteren. Vanaf het allereerste moment van je leven zet je je talenten in. Je wordt geboren in een omgeving waarin je in de eerste 10 jaar van je leven dingen ziet, hoort en ervaart die je voorbereiden op dat wat je later in het leven volledig bij te dragen hebt. Het is als het ware je levensschool met een specifiek op jouw Zijnsintentie afgestemd vakkenpakket met verschillende levenslessen.

Wat is Quaning? 

Quaning is een begeleidingsmethodiek dat duurzame resultaten oplevert. Quaning werkt met technologie, gecombineerd met persoonlijke begeleiding, volgens een gestructureerd proces. Heb je je wel eens afgevraagd wat jou in beweging brengt? Wat maakt dat je denkt wat je denkt en doet wat je doet? Daar heb je invloed op. Wil je andere resultaten? Dan is duurzame verandering wel zo fijn. De combinatie van de persoonlijke begeleiding door de gecertificeerde Quaner, de technologie van de Quaning Communicator en de diepgang van de interventie maakt de werking effectief en duurzaam.

De wegwijzers van je Zijnsintentie

In allerlei vormen spiegelt ons leven of we in lijn zijn met onze Zijnsintentie. Het leven is een hyperintelligent informatiesysteem. In alles wat je ziet, hoort en ervaart zit een signaal, boodschap of ordening, dat aanwijzingen zijn of je vanuit zuivere verbinding met je Zijnsintentie leeft. Als je ze herkent en de betekenis ervan begrijpt, wordt de vernuftige, dienende werking van het universum je overduidelijk. Kortom, alles staat in het teken van je Zijnsintentie.

Met de begeleidingsmethodiek Quaning begeleiden gecertificeerde Quaners mensen en organisaties, zodat zij hun Zijnsintentie volledig kunnen leven en vervullen op het werkvlak. Dat doen we op zo’n manier dat het doel snel bereikt wordt en het duurzaam resultaat oplevert. Daarop wordt zelfs garantie gegeven.

Met Quaning ontdek je je Zijnsintentie en verbind je je ermee. Met Quaning ontdek je je levenslessen en hun functie. Nadat je snapt waarom het loopt zoals het loopt, wordt de informatie in het persoonlijk informatieveld veranderd, zodat je vervolgens vanzelfsprekend je Zijnsintentie vervult. 

Het verschil met traditionele coaching

Wat is dan het verschil tussen Quaning en traditionele coaching? Als je gecoacht wordt dan voer je gesprekken met een coach. Tijdens deze gesprekken doet de coach interventies om je je doel te laten bereiken. Je doet huiswerkopdrachten. Het is afwachten hoeveel gesprekken er nodig zijn om je doel te bereiken. Er kan onderweg van alles gebeuren: het doel blijkt toch anders te moeten. Interventie na interventie wordt gedaan om dat te bereiken. Een groot verschil tussen Quaning en traditionele coaching zit dus in de structuur om het vooraf bepaalde doel te bereiken.

Bij Quaning staat de looptijd, investering en resultaat van het programma vast. Een zorgvuldig samengesteld stappenplan zorgt voor een duidelijke structuur en een doelgerichte aanpak.

Verschil in interventie

Interventie met coaching is gericht op duidelijke gedachten en gedrag. Quaning is gericht op het onbewuste stuk wat daaronder ligt. Volgens ‘het slimme onbewuste’ van Ap Dijksterhuis vindt 99% van wat wij doen en denken plaats in het onbewuste. Deze heeft grote invloed op onze innerlijke weergaven, onze verwachtingen, onze waarnemingen en ons gedrag. Dit vraagt om verandering van onbewust gedrag. Quaning werkt met het onbewuste deel dat onze gedachten stuurt. 

Visie Helma Lieberwerth op mensen en persoonlijke groei

Coaching en consulting moest anders. Dat wist Helma Lieberwerth, de founder van Quaning. In haar optiek werd er tijd, energie en geld verspild. Het moest anders, zodat coaching, consulting en training wel hoogwaardig en duurzaam rendement zouden opleveren. In korte tijd. In een holistische aanpak waarin focus op resultaat en bewustzijn over wat jij uniek te brengen hebt. Passend bij de tijd waarin we leven.

Dit verlangen werd voor haar het startpunt voor jaren grondig onderzoek, voor toetsen, testen en weer verder ontwikkelen. Het leidde tot de methodiek die we Quaning hebben genoemd: de begeleidingsvorm gebruik makend van kwantum informatie die mensen en bedrijven helpt om hun doel te bereiken. Tijdens de ontwikkeling van de methodiek werd ook steeds duidelijker wat Helma’s ideeën zijn als het gaat om weten wie je bent, wat je te doen hebt en hoe zich dat verhoudt tot wat er in je je leven gebeurt. 

Burkhard Heim

Om Helma’s gedachtegoed te illustreren gebruiken we de Heim-theorie van de Duitse theoretisch natuurkundige Burkhard Heim (1925-2001). Hij was als kind al gefascineerd door de invloed van mensen op hun omgeving. Hij besteedde een groot deel van zijn leven aan het onderzoeken van ons universum. Daarin onderscheidde hij 12 dimensies, omschreven in de Heim-theorie. Elke dimensie heeft zijn eigen bedoeling. Alle dimensies zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het laat zien wat ervoor zorgt dat iemand denkt wat hij denkt, hoe dat vervolgens bepaalt wat hij doet, en daarmee weer impact heeft op ons allemaal, op het geheel. De invulling en toepassing van deze dimensies op begeleiding van mensen en organisaties heeft Helma tijdens de ontwikkeling van Quaning onderzocht en hier beschreven, of bekijk de video.

Helma Lieberwerth over de 12 dimensies

Dimensies 1, 2 en 3 – Zichtbare en tastbare wereld/resultaat

De eerste drie dimensies vertegenwoordigen die lagen van de werkelijkheid waarin alles zichtbaar en tastbaar is. Het omvat alles wat gemeten kan worden in hoogte, breedte en diepte en waar woorden aan gegeven zijn om het te onderscheiden van elkaar. Het omvat alles wat ‘lokaal’ is, wat op een bepaalde plaats aanwezig is. Deze dimensies geven ook het resultaat in het leven weer. Tot begin vorige eeuw was de algemene gedachte dat onze wereld alleen uit deze dimensies bestond, en dat alles los stond van elkaar, dat mensen het leven overkwam en dat ze het daarmee maar te doen hadden.

Dimensie 4 – Tijd

De vierde dimensie is de dimensie van tijd. Albert Einstein (1879-1955) voegde deze er aan toe. Er zijn afspraken gemaakt over benaming en meetbaarheid van tijd. Tijd is heel concreet en toch ongrijpbaar: soms duurt een uur voor het gevoel uren en soms lijkt het in een ogenblik voorbij te zijn gevlogen. Tijd is een stuk ‘subtieler’ dan materie.

Na Einstein onderzochten wetenschappers vanuit verschillende disciplines of de manier waarop men naar het leven keek wel klopte, of de loze ruimte die we om ons heen ervaarden, ook werkelijk loze ruimte was, of dat daar misschien toch activiteit was. Ze onderzochten of alles werkelijk los staat van elkaar, of het leven ons overkwam of dat mensen wellicht toch invloed hadden op hun leven. Onafhankelijk van elkaar kwamen ze tot de conclusie dat er veel activiteit is in de voor ons begrip ‘loze ruimte’, dat alles verbonden is met elkaar, invloed heeft op elkaar, dat mensen invloed kunnen uitoefenen op hun leven. Wetenschappers die zich hiermee bezighielden waren bijvoorbeeld Max Planck, Werner Heisenberg, Niels Bohr, Timothy Boyer, Hal Puthoff en Burkhard Heim,die de dimensies 5 tot en met 12 omschreef, zie hieronder. In onze tijd zijn dat bijvoorbeeld Leo van Kouwenhoven en Robbert Dijkgraaf.

Dimensies 5 en 6 – Gedachten

Dit zijn de dimensies waarin gedachten zich bevinden. Nog steeds redelijk herkenbaar voor mensen en toch al een stuk minder concreet. Een mens weet ongeveer hoe gedachten bij zichzelf werken. Soms hoort hij zijn gedachten in zichzelf, soms spreek hij ze hardop uit, of een beetje in zichzelf mompelend. Een andere keer is hij zich er onbewust van. Gedachten bepalen het resultaat in de eerste 3 dimensies. En gedachten op hun beurt worden weer gevormd op basis van de informatie die zich bevindt in het persoonlijk informatieveld, dat ik hierna bespreek. 

Dimensies 9, 10, 11 en 12 – Globaal informatieveld

Voordat ik de dimensies 7 en 8 toelicht, eerst de dimensies 9 tot en met 12. Dit zijn de dimensies waarin het globale informatieveld zich bevindt. Het is de alles omvattende wereld waarin we leven. Hier komt alles werkelijk samen, is alles met elkaar verbonden. Het is het veld waarvan wetenschappers als bijvoorbeeld Rupert Sheldrake zeggen dat hierin alles wat we nodig hebben om het leven te leven, in blauwdruk is opgenomen, in de allerkleinste deeltjes bestaat. Een persoonlijk informatieveld vloeit voort uit het globaal informatieveld.

Dimensies 7 en 8 – Persoonlijk informatieveld

Elk mens is op de wereld om iets unieks bij te dragen ten gunste van zichzelf en van anderen. We noemen dat de Zijnsintentie. Daarvoor krijgt hij bij zijn geboorte het verlangen mee om zijn Zijnsintentie te vervullen. Krijgt hij een lichaam mee dat past bij zijn Zijnsintentie. Krijgt hij talenten mee die hij van het allereerste begin inzet om zijn Zijnsintentie te manifesteren. En wordt hij geboren in een omgeving waarin hij in de eerste 10 jaar van zijn leven dingen ziet, hoort en ervaart, die hem specifiek voorbereiden en uitnodigen om zijn Zijnsintentie later in zijn leven volledig te kunnen vervullen.

Dat is als het ware zijn levensschool, met een op zijn Zijnsintentie specifiek afgestemd vakkenpakket met verschillende levenslessen. Deze informatie is te vinden in het persoonlijk informatieveld. De informatie in het persoonlijk informatieveld vormt de bron voor gedachten en dat vormt weer de bron voor gedrag, voor het resultaat in iemands leven. Het heeft een magnetische aantrekkingskracht waardoor je dat op je pad krijgt wat past bij de informatie die erin opgeslagen ligt. Na de eerste 10 jaar volgt een periode waarin iemand steeds meer een zelfstandig individu wordt en vervolgens zijn levenslessen verder op zijn pad krijgt, net zo lang en steeds opnieuw totdat hij begrijpt wat de les is en hij steeds beter in staat is om zijn Zijnsintentie te manifesteren.

Jezelf veranderen in 7 weken, kan dat?

Signalen

Er zijn verschillende signalen die aangeven dat iemand zijn leven leeft vanuit zijn Zijnsintentie of dat er nog lessen te leren zijn, zoals:

Emoties

Mensen ervaren emoties positief of negatief. Elke vorm van ervaren zegt iets over de betekenis ervan voor de Zijnsintentie. Voelt iemand zich bijvoorbeeld blij, enthousiast, bruisend, energiek, dan vervult hij zijn Zijnsintentie. Voelt hij zich bijvoorbeeld boos, gefrustreerd, defensief, moe, dan laat het leven hem weten dat hij of van het pad van zijn Zijnsintentie is gestapt of dat er nog iets te leren valt waardoor hij zijn Zijnsintentie veel beter kan vervullen. Onder negatief ervaren emoties ligt een verlangen, die wanneer vervult, ervoor zorgt dat hij zijn Zijnsintentie nog beter invult. Een emotie heeft dus altijd een positieve oorsprong.

Manier

Dingen gaan op een bepaalde manier. Ze gaan bijvoorbeeld met gemak, vanzelfsprekend, vanuit flow of met tegenslag, moeizaam, met moeite. Als dingen gemakkelijk gaan, als er schijnbare toevalligheden op iemands pad komen, met andere woorden als hij merkt dat synchroniciteit zijn werk doet, dan is hij optimaal in verbinding met zijn Zijnsintentie, is alles in zijn leven daarop afgestemd. Als iemand merkt dat iets moeizaam gaat, dan kan hij zich afvragen of hij misschien zijn Zijnsintentie nog te ontdekken heeft of dat hij zijn Zijnsintentie al leeft en nog een levensles te leren heeft.

Weten

Twijfelen of innerlijk zeker weten: dat zijn ook signalen van het leven. Pas als iemand innerlijk zeker weet en dus voelt dat dit is wat hij te doen heeft, dan weet hij zijn Zijnsintentie. Merkt hij twijfel dan heeft hij of zijn Zijnsintentie nog te vinden of is er sprake van die levensles die nog voor de volledige vervulling van zijn Zijnsintentie staat.

Informatie

Zolang er nog lessen te leren zijn om een Zijnsintentie volledig te leven, zal het leven signalen daarover blijven geven. Iemand ervaart weer flow en vanzelfsprekendheid bij de invulling van zijn Zijnsintentie als:

  • hij zich bewust is van de les die in de situatie zit en 
  • de informatie die in zijn persoonlijk informatieveld zit over die les veranderd is, zodat de les als het ware als ‘les geleerd’ afgevinkt kan worden, en
  • er daarvoor in de plaats informatie opgenomen is in het persoonlijk informatieveld die hem beter in verbinding brengt met zijn Zijnsintentie. En dat alles doen we met Quaning.

Invloed op geheel

Verandering van informatie in het persoonlijk informatieveld heeft naast invloed op de onderliggende dimensies, ook invloed in het globaal informatieveld. Verandert er iets bij een mens, dan heeft dat invloed op de mensen om hem heen en ook weer op de mensen om die mensen heen, en zo verder. 

Verschil met andere begeleidingsmethodieken

In de meeste traditionele vormen van begeleiding wordt op de dimensies 1 tot en met 3 gefocust. Bijvoorbeeld in de vorm van gedrag en in cijfers meetbare resultaten, zoals KPI’s.

In de dimensies 5 en 6 worden interventies gedaan om gedachten en denkpatronen te veranderen. Ondanks alle mooie methodieken vallen mensen na begeleiding en interventies in de dimensies 1 tot en met 6 toch vaak terug in oud gedrag.

We weten dat wat we hier zien, horen en ervaren in tastbare materie, in gedrag en resultaten, een gevolg is van de inhoud van de bovenliggende dimensies. Een met een traditionele begeleidingsmethodiek veranderd gedrag of gedachte, in de dimensies 1 tot en met 6, blijft dan op zichzelf staan. De informatie in het persoonlijk informatieveld bleef namelijk hetzelfde. De oplossing ligt dus in verandering van de dimensies 7 en 8. En daarin werken we met de Quaning-software. 

Helma Lieberwerth over de Zijnsintentie

Het verschil tussen Quaning en traditionele coaching

Een verschil tussen Quaning en traditionele coaching zit dus in hoe diep er wordt ingegaan op dimensie 7 en 8 van de Heim-theorie. Met de Quaning Communicator analyseren we die informatie in het persoonlijke informatieveld en komt er bewustzijn op én veranderen we die informatie. Alleen in deze dimensie kan je jouw gedrag echt veranderen.

Traditionele coaches en loopbaanbegeleiders focussen op de eerste drie dimensies, dat wat zichtbaar en tastbaar is. Er wordt gekeken naar wat je is overkomen en hoe je vooruit moet. Veranderd er niets in het persoonlijk informatieveld zal terugval onvermijdelijk zijn.

Als jij vast zit in je werk, niet weet wat je wilt, of als alles stroef gaat, EN je duurzame verandering wilt, dan is de informatie in dimensie 7 en 8 de sleutel. Met Quaning ervaar je de diepgang. En dát is het verschil tussen Quaning en traditionele coaching.

Lees hier hoe je je talenten benut met het Quaning-RGprogram Intention of Being.

Wil je er meer over weten? Neem gerust contact op. Ik verhelder je graag alle stappen.